ГРА̀ФИКА

ГРА̀ФИКА1 ж. 1. Само ед. Вид изобразително изкуство, което включва рисунки и печатни художествени произведения (гравюра, литография и др.), основани на изкуството на рисунката, но със собствени изобразителни средства и изразителни възможности. В изложбата са застъпени всички отрасли на изобразителните изкуства: живопис, графика, плакат, карикатура, скулптура и керамика. ОФ, 1950, бр. 1881, 4.

2. Отделно произведение на това изкуство. Тук се намират чудесните графики на Деркович, в които е изобразен легендарният водач на селското въстание през 1514 г Дожа Георг. Н. Фурнаджиев, МП, 104. Изложените в залата на СБХ .. картини, скулптури и графики с военна и революционна тематика .. представляват един забележителен скок в нашето батално изкуство. ВН, 1959, бр. 2523, 4.

3. Събир. Произведения на това изкуство, разгледани като едно цяло. Изложените композиции, портрети, пейзажи, скулптурни групи, бюстове, графика свидетелствуват за значителните успехи на нашето ново, реалистично изобразително изкуство. ВН, 1953, бр. 292, 1.

— От гр. γρα5ική 'изкуство да се рисува', вер. през рус. графика или нем. Graphik.

ГРА̀ФИКА

ГРА̀ФИКА2 ж. 1. Съвкупност от всички средства на дадена писменост. Латинска графика.

2. Езикозн. Съотношение на определена система от писмените знаци с фонологичната система на езика.

ГРА̀ФИКА

ГРА̀ФИКА3 ж. Физ. Геометрично изобразяване на функционалната зависимост между две променливи величини посредством линия в равнината. Графиката на всеки прост тон, получен от едно основно трептене, непридружено от допълнителни трептения, е синусоида. Физ. Х кл, 1951, 27. Управителят .. го прие седнал на бюрото си. Пред него лежаха разтворени разходната книга на аптечния склад и графиката на извършените операции през последните месеци. Д. Ангелов, ЖС, 477. Линейна графика.

Списък на думите по буква