ГРАФОЛО̀ГИЯ

ГРАФОЛО̀ГИЯ ж. 1. Изследване на почерк с цел да се установят отразените в него характер и психическо състояние на пишещия. Една галерия от умове и характери — защото графологията е вече сестра на психологията, — галерия, колкото разнообразна, толкоз и поучителна — за мене. Ив. Вазов, Съч. IХ, 195.

2. Юрид. Изследване и установяване достоверността на саморъчни писма и подписи въз основа на почерка.

— От гр. γρά5ω 'пиша' + λόγος 'наука'.

Списък на думите по буква