ГРЀШКА

ГРЀШКА ж. 1. Неправилност в действия, съждения, мисли и под. Той един понесе на своите плещи и изпита товара на последствията от грешките и безумната политика на цял ред предшественици — издребняла генерация на храбрия Асеновски род. Ив. Вазов, Съч. ХV, 74. — Да не повтаряме стари грешки. Да не бързаме, да пестим българската кръв, не бива да се пролива напразно. Д. Спространов, С, 81. Нона стана. Йосиф разбра, че направи грешка, която би трябвало да избегне. — Ако ми кажеш още една дума, ще изляза! — разсърди се Нона. Какви са тия подмятания? И с какво право? Й. Йовков, ЧКГ, 180. // Несъответствие с действителното, реалното положение, с реалната действителност, с истината. През течение на вековете отделни философи / .. / се опитвали безуспешно да възкресят учението за атомния строеж на веществото. Грешката на всички тия философски течения се състои в това, че не били изградени върху непосредствено наблюдавани факти в природата, а се основавали върху чисто умозрителни философски разсъждения. Хим. VII кл, 1950, 18. — Бай Райко — каза кметът, — провери тези кръстци. А ти, отче, преброй хе там ония снопи. Сам Дъбов спря до средната редица кръстци, преброи снопите, повтори ги, за да не допусне грешка, и ги записа. Х. Русев, ПС, 157. — Травиата беше от Моцарт, нали? — пита наивно бачо Димитър, но ветеринарният лекар се усмихва презрително на простотията му и съобщава някак натъртено, за да чуят всички: — Имате грешка! Травиата не е от Моцарт, а от Верди! Св. Минков, РТК, 150-151. Фактическа грешка. // Несъответствие с някакво правило. За да се уверим, че не сме допуснали грешка при решаването на уравнението, правим проверка. Алг. VII кл, 122. Няма съмнение, че това писмо не е лишено от граматични, синтактични и стилистични грешки. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 636. Те бяха времето забравили, макар / десети път да би сахатя вече стар / и свикнал времето без грешка да отмеря. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 143. Правописна грешка. Правоговорна грешка.

2. Вина, прегрешение. "В моите стаи и проходи живеят онези, които са престъпили своята клетва. Те идват тук, за да изкупят или с подвиг, или с умиралка своята грешка." Н. Райнов, КЧ II, 18. — Сгреших много и пред вас, и пред себе си. Сега искам да поправя грешката и всичката надежда ми е в тебе. Елин Пелин, Съч. III, 54. Марин: — Знам, Донке... Много зло ти причиних. Много съм виновен пред тебе.. Донка: (..) — Като че аз нямам грешки за изкупване! Като че аз не съм виновна, задето стигнахме дотука! О. Василев, Л, 92. — Аз скоро тряба да видя тая селенка, която на мое място рахатува.. "Но пък каква ли грешка има това момиче? То ли е искало тъй да бъде с мене или с него? МС, 1883, кн. 4, 55-56. "Не ме викат, майко, тимар да препишам, / пашата ме викат глава да ми земет." / "Що грешка ми имаш, глава да ти земет?" Нар. пес., СбБрМ, 404. Ако има грешка, има и прошка. Погов.

Списък на думите по буква