ГУДРО̀Н

ГУДРО̀Н м. Хим. Неочистен нефтен остатък, получаван след дестилиране на леките и на повечето тежки фракции, който е гъсто течно черносмолисто вещество и се използва за добиване на асфалтови битуми, за пътни настилки и др. От мазута могат да се получат чрез допълнителна дестилация при по-специални условия смазочни масла, вазелин и парафин,.. След тази преработка остава смолеста маса гудрон или

асфалтова смола. Хим. X кл, 1958, 45. Остатъкът от нефта след дестилацията, наречен гудрон, се използва в асфалтовата индустрия. Хим. VIII кл, 1965, 76.

— Фр. goudron.

Списък на думите по буква