ГЪБОПРОИЗВО̀ДСТВО

ГЪБОПРОИЗВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. 1. Подотрасъл на растениевъдството за отглеждане на гъби за ядене, обикн. на печурки, в специално пригодени помещения (гъбарници).

2. Наука, която изучава биологията и начините за отглеждане на гъбите, с цел повишаване на добивите.

Списък на думите по буква