ГЪРБЍНА

ГЪРБЍНА ж. Разг. Гръб (в 1 и 5 знач.). Бухат момчетата [сурвакари] върху одъра, сестрите ми повиват гърбини под чергата и ту се кискат, ту изохкват. Ст. Даскалов, БП, 31. Една мравка пропълзя по гърбината му [на Ленко] и го ощипа, но той стисна зъби и дори не се помръдна. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 270. По му се харесва сега и полето, и зад него гиздавия стан на Витоша, зелените гърбини на Лозен и Плана планина,.., и всичко наоколо. Ст. Станчев, ПЯС, 45. — Ама то прасе без кал не може. Дорде няма на гърбинта му барем пет пръста кал, то не вирей. Тъй де. И. Петров, НЛ, 46. Марко извади тежка боздугана, / та я метна колко сила има, / тя удари църна арапина, / та удари арап у гърбина. СбНУ ХLIХ, 56.

Гъна гърбина пред някого. Разг. Угоднича, подмилквам се, лакейнича. Пред началството гъна гърбина, / а по-низшите тъпча с крака. / Туй е наща човешка съдбина / и светът нареден е така. Хр. Радевски, Избр. пр II, 158. Не падам по гърбина у тинята. Диал. Не могат да ме измамят, не се оставям да ме излъжат. Подпирам се / подпра се на нечия гърбина. Диал. Разчитам, уповавам се на някого, от когото очаквам да ми свърши работата или да ми оказва постоянна помощ. Събрали сте се около мене все такива, рахитични, дето барат на чия гърбина да се подпрат! Н. Хайтов, ДР, 194. Смъквам / смъкна по две кожи от гърбината на някого. Разг. Безмилостно ограбвам, експлоатирам някого. — Социално ще рече народно. — А национално? — И то народно. — Значи, два пъти народно. Защо? — Защото то по две кожи ще ни смъква от гърбините. Г. Караславов, Избр. съч. II, 254. Стягай си гърбината. Разг. Готви се да понесеш бой, наказание (употребява се като заканително предупреждение). Ако на някой поручик кажеш капитан, сигурно ще ти се намери по-лека работа я в канцеларията, я в кухнята. Но ако на капитана сбъркаш да кажеш поручик, стягай си гърбината тогава, та да помниш кога си войник служил. Г. Караславов, Избр. съч. II, 155-156. Турям / туря гърбина. Диал. Улеснявам някого за извършването на нещо, помагам му. Па не стига това, ами по-лани уйдурдише с попа и чорбаджиите — със своите си, — па и началникът тури гърбина, та правиха, вършиха, току по едно време чухме, че искали да го изберат и за там, да иде у София. М. Георгиев, Избр. разк., 176. Що е на гърбина, това (то) е и на върлина. Разг. За човек, който нищо няма освен дрехите на гърба си, за крайно беден човек. Колко е смешна Милена! Та кой ще се реши да поиска едно сираче? Ниви ли има или лозе? Що е на гърбина, това е и на върлина. К. Петканов, СВ, 45. — Какво ще стягаме, бе момче? — измърмори бай Митър. Това, що е на върлина, то е и на гърбина. К. Митев, ПБ, 355. Яка ми гърбина; да ми е яка гърбината. Разг. 1. Предстои ми тежка, усилена работа, за която трябва да се стягам. — Житото си е жито, и да дадеш, пак ще се роди. Да ти е яка само гърбината... Ем. Манов, ДСР, 312. 2. Предстои ми да понеса тежък бой. Баща ти пак се е напил и ако те хване, яка ти гърбина.

— Друга (диал.) форма: гръбѝна.

Списък на думите по буква