ГЪ̀РЛЕСТ

ГЪ̀РЛЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. За глас, вик и под. — който звучи глухо, ниско, плътно; гърлен. Пъндьо се облиза,.., взе кларнета от скута си,.., наду го и гърлест звук изпълни задимената кръчма. Г. Караславов, Избр. съч. II, 73. Встрани със сериозни, важни лица стояха мъжете и говореха едновременно с гърлести гласове. Ц. Лачева, СА, 6. Отначало глухо, после все по-силно гърдите на младия мъж се затресоха отново от гърлест, звучен смях. П. Константинов, ПИГ, 75. Обади се най-напред едно голошиесто дрезгаво есенче, сподири го с гърлест укор други стар петел и след малко сподавените кукуригания затрептяха от връх на връх. О. Василев, ЗЗ, 5. — Върбане бре? Ти какво ни вадиш душите! — Че може ли челяк деня и нощя да работи? — кънтеше гърлестият ѝ глас. Ст. Марков, ДБ, 206.

2. За човек или животно — който има нисък, плътен глас. Каменарите заредиха барут, изпокриха се, най-гърлестият от тях почна да вика: "Бомба-а! Бомба-а!" Й. Радичков, ББ, 83. Край мен пухтеше животът: — омнибуси и автомобили,.., и гърлести продавачи на лотарийни билети. М. Вълев, ПСС, 14. На завоя до две круши, превити от плод, се показа покрив от къща, после — дишло на каруца, вирнато към небето. На него, разрошен от вятъра, запя гърлест балканджийски петел. Ив. Давидков, КХ, 54. Недалече гърлесто псе грозно зави. А. Страшимиров, ЕД, 23.

Списък на думите по буква