ДАЛЀЧНО

ДАЛЀЧНО. Нареч. от далечен. "Море, море!" — помисли си младежът, а звездите мигаха така далечно и така често, сякаш целият свят беше една целофанена работилница. Д. Шумналиев, ПЛ, 27.

Списък на думите по буква