ДА̀ТА

ДА̀ТА ж. 1. Точно означен календарен момент (време), отбелязван чрез поредния номер на деня, месеца и годината. Датата, когато Левски напуска Карлово.., се помни най-добре от неговите роднини и близки; с възможната сигурност те посочват 3 март 1862 г. .. Тази дата приемат и първите биографи на Апостола. Ив. Унджиев, ВЛ, 43. И ето ги сега по̀лиците стояха пред него наредени една под друга — според датите на изплащането. Д. Немиров, Др, 150-151. Величко пак зе писмото и го разгъна, той не бе забележил датата. Ил. Блъсков, ДБ, 65. — Драгомир все не може да се начуди как тъй жандармерията е узнала, че ще има събрание, от кого е научила датата и часа. А. Гуляшки, ЗР, 136. △ Кръщелна дата. Рождена дата. // Цифрата, формулата, с която е означен такъв момент. До дънерите на старите каваци и платани, по бялата кора на които бяха изрязани безброй инициали и дати, бяха сложени разкривени пейки. Й. Йовков, ЧКГ, 304. — За половин час прерисувах заповедта, само с черния и червения моливи, извъртях всичките ѝ подписи, дати и печати, като вписах, разбира се, сега вече моето име. П. Бобев, К, 78-79. Няколкото червени дати върху календара служеха на партийните "саксии" да се появят на президиума. Дем., 1990, бр. 46-47, 1.

2. Поредният номер на деня в съответен месец. Ще му се съобщи дали в петък или четвъртък е датата на представлението, та да се приготват афишите. Хр. Смирненски, Съч. III, 12. Коя дата е днес?

3. Обикн. със съгл. опред. Предишен или бъдещ, по-близък или по-далечен момент по отношение на времето, за което се говори. Става въпрос за опита да се пусне в ход една от легендите, с помощта на които така често се извращава историята със стара дата. ВН, 1960, бр. 2856, 4. Една морална карта на България, съставена към днешна дата, ще ни даде стопанските и нравствени остатъци от задругата в селото. Ив. Хаджийски, БДНН, I, 71.

4. Прен. Обикн. със съгл. опред. Времето на някакво важно, забележително събитие в историята на народ, държава и под. Люле-Бургас, Одрин, Чаталджа, тия да се изразя с думите на народния поет, "величави дати" нима ще останат само празни звуци? Л. Стоянов, Х, 159. Храмът е неразривно свързан с една бележита дата от трагичната съдба на българския народ преди Освобождението. Ст. Михайловски, БС, 236.

— От лат. data (littera) през фр. date.

Списък на думите по буква