ДВА̀ДЕСЕТ

ДВА̀ДЕСЕТ, (съкр.) двА̀йсет и (съкр. разг) двА̀йсе, ‑(т)тѐ, (диал.) ‑(т)тя̀х, числ. бройно. 1. Число, което се състои от две десетици. а) Самост. и нечленувано. За означаване на абстрактно количество от толкова единици. Десет и десет е равно на двадесет. ѓ Двадесет се дели на пет без остатък. ѓ Двадесет е четно число. б) В съчет. със същ. За означаване на количеството от толкова конкретни предмета. Селяните гледаха как вечер бедният учител се връща от училището уморен, немощен и как след всеки двадесет крачкие се спира и продължително кашля. Елин Пелин, Съч. I, 206. Евтин е, истина, шева Ј: за едни поли,.., плащат Ј по сто пари, а за един чифт ръкаве, над които боде по двайсе часа, зима от шейсе пари до два гроша. Т. Влайков, Съч. II, 105. Повръщам ти двайсетте лева, от които нямам нужда. Забравих да сторя това при тръгване. Ив. Вазов, ПЕМ, 98-99. — Къде отиваме? — попита след двайсет минути лекарят, озадачен от дългия път. М. Грубешлиева, ПП, 161. Стоян едва що бе навършил двайсет години. Д. Талев, ЖС, 11. В последните двайсет години науката е направила почти по цяла Европа големи успехи. Знан., 1875, бр. 1, IV. Двадесет пъти. в) Разг. В съчет. с числ. бройно десет, петнадесет, тридесет: десет-двадесет, петнадесет-двадесет, двадесет-тридесет, десетина-двадесет. За означаване на приблизително количество (брой), ограничено според числителните от съответните съчетания. Повече от петнайсет-двайсет души селяни влязоха в кръчмата. Й. Йовков, ВАХ, 35. — Слушай сега:.., може много да си зает,.. Ще отделиш петнайсет-двайсет минути и за мене. Ще отидеш при рибарските магазини и с тия пари ще ми купиш един прът! Д. Калфов, КР, 30. — Нане Стоичко казал на Шутия, че вчера в тяхното землище, у дренака, изкарал двайсе-трийсе зайци. Елин Пелин, Съч. IV, 227. Само една любеница беше останала у едното момче и само двадесет-тридесет раци у другото, когато един господар замина покрай тях. ИЗ 1874-1881, 1882, 13. — Ако не си копал лозе, гледай мене;.. Захванахме да копаем.. Слънцето беше отскочило колкото две копрали, като изкарахме по десетина-двадесет реда. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 22. Самост. или в съчет. с часА̀. Момент от денонощието, до който са изминали толкова часа, смятани от полунощ. Точно време: часът е двадесет. Членувано. В съчет. с години. Период от десет години, които следват след двадесетата година на някое столетие. Той активно творил през двадесетте години на миналия век.

2. Като същ., ср. а) Писменият белег, цифрата 20 (ХХ). Напиши цифрата двадесет. ● В съчет. със същ. номер. Протокол номер двадесет. б) Двайсет<те>. Разг. За възраст — двадесет години. Палавата Соня зяпна от изненада, но после бързо присви очи, за да прецени обстановката и самия Захари. Тя беше едва на двадесет, а Захари вече прехвърляше петдесетте. В. Сотиров, ЛНП, 17. И чудно му беше: момичето минаваше двайсетте, а старите още подхвърляха, че чакали да се орасте. Г. Караславов, СИ, 100. Той влиза в двайсетте. Тя е към двайсетте.

Ѓ Ново двайсе<т>. Разг. Възклицание за изразяване на силна изненада от нещо неочаквано, странно и обикн. неприятно. — Отде накъде ще срамим ние името на партизаните, ще ги правим на разбойници... — Ха сега де! — възкликна смаян Юрдекът. — Ново двайсе! Това ли ти е работа — за тях да мислиш! П. Вежинов, НС, 248.

— Други (остар. и диал.) форми: двА̀есет, двА̀есе.

ДВА̀ДЕСЕТ

ДВА̀ДЕСЕТ- (съкр.) двА̀йсет- и (съкр. разг.) двА̀йсе-. Първа съставна част на сложни думи, прилагателни и съществителни, със значение: който се състои от двадесет еднакви части, който съдържа, има двадесет еднородни единици, напр.: двадесетвековен, двадесетгодишнина, двадесететажен, двадесетилетие, двадесеткилометров, двадесеткратен, двадесетостен, двадесетхиляден, двадесетчасов и др.

Списък на думите по буква