ДВАДЕСЕТА̀ЧЕНЦЕ

ДВАДЕСЕТА̀ЧЕНЦЕ и (съкр.) двайсетА̀ченце, мн. ‑нца, ср. Умал. от двадесетаче и от двайсетаче. Представете си, че Иванчо се главява при някой господарин..; представете си, че Иванчо захваща да пооткрадва от господаря си десетаченца и двайсетаченца и старае се да си състави безгрешен капиталец. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 107.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетА̀ченце.

Списък на думите по буква