ДВАДЕСЕТОЛЀВКА

ДВАДЕСЕТОЛЀВКА и (съкр.) двайсетолѐвка ж. Банкнота или монета на стойност двадесет лева. Това значеше, че той трябва да додаде още тридесет лева. Откъде ще ги вземе? Нали последната дведесетолевка съвсем изненадващо изскочи някъде от джобовете му? В. Цонев, ЕВ, 101. "Пий — чукаше се подлецът с него и казваше: — Виждаш ли тая пачка двайсетолевки? Твоя е, само иди, седни на другата маса и подслушай какво си говорят ония там двамата." М. Грубешлиева, ПП, 109. В неделя преди Голяма Богородица Манолица тикна в ръката на стария една сребърна двайсетолевка, която се изгуби в сбръчканата му длан. Г. Караславов, Избр. съч. V, 206.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетолѐвка.

Списък на думите по буква