ДВЀСТАХИЛЯДЕН

ДВЀСТАХИЛЯДЕН и (рядко, разг.) двѐстехиляден, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който се състои от двеста хиляди единици, който съдържа, наброява двеста хиляди лица или предмети. Когато научиха, че двестахилядната турска войска, след жестоки опустошения, бе спряла под стените на Виена, бедните чипровчани бяха обхванати от тревожна уплаха. Д. Линков, ЗБ, 69-70. Сега той [Ал. Добринов] участвува в една обща худож. изложба в Моравска Острава, един двестехиляден град, дето допълнително е поканен да рисуава някои видни тамошни граждани. Н. Фол, ЛН, 1927, бр. 10, 1. Двестахиляден митинг.

Списък на думите по буква