ДВИЖЀНИЕ

ДВИЖЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Само ед. Филос. Начин на съществуване на материята, който включва в себе си всички процеси в природата и обществото, всеобщ преход на предметите и явленията от една форма в друга.

2. Всяко изменение изобщо. Опитаме ли се да охарактеризираме природата само с един най-съществен неин белег, би трябвало да посочим движението. В. Русев, ЖНР, 7. Почти няма съвършен покой на света: безпрестанно движение владее във всичките му части. ИЗ 1877, 1881, 309. Сянката и светлината, шумът и мълчанието, покоят и движението, хубостта и дивотията — всичко е пълно с жизнерадостна поезия, всичко говори на душата... Ив. Вазов, Съч. ХV, 72. Върти се, върти, колелото на живота,-/ животът е устрем и вечно движение,/ а още сме млади ний, още сме жадни,/ и още сме тука, и още сме твои. Е. Багряна, СЧ, 21.

3. Местене, преместване от едно място към друго чрез вървене, плуване, летене, пълзене или пътуване. Той идеше полека и предпазливо насам, вероятно да избегне болежката, която бързото движение причинява на наранения член. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 9. Принудиха се да отделят една рота, която да направи далечен обход. Това беше трудно и опасно движение, но ако то останеше незабелязано и изненадаше сърбите, победата беше осигурена. Й. Йовков, Разк. I, 216. Въстаниците следяха напрегнато движението на турците. Д. Талев, И, 548. Влакът ускори движението си. В. Геновска, СГ, 41. Параходът стоеше на хоризонта.. Само по наклона на мачтите и с бинокъл можеше да се познае посоката на движението му. Й. Йовков, Разк. II, 22. Моето движение по шосето се затрудняваше от идващите коли. Бързото движение на коня му доставяше истинска наслада. △ Едва-що не изпусна спираката си. Скочи в движение от трамвая. △ С наслада следях движението на гларусите в синьото небе над залива. // За тяло, атоми и под. — местене в пространството в определена посока. Кулите на храмовете служели като своего рода обсерватории, в които в резултат на наблюдения над небeсния свод били открити някои закономерности в движението на планетите. Матем., 1965, кн. 2, 1. По въртенето на Земята, по видимото движение на звездите по небето астрономите определят с голяма точност времето. К, 1963, кн. 3, 30. Междумолекулните сили се дължат на взаимодействието и движението на наелектризираните частички — електрони и протони, които влизат в състава на атомите. Физ. IХ кл, 1965, 177.

4. За човек или животно — изменяне на положението на тялото или неговите части, местене на ръце, крака, глава; жест, мимика. Йорданица не сваляше очи от лицето му.. и не изпущаше ни едно движение на чертите му. Ив. Вазов, СбНУ II, 93. Високо чело, гиздава снага, живост в движенията, която е свойствена само на южните народи.. — ето каква е копривщенската жена. Л. Каравелов, Съч. II, 27. В течение на този разказ бай Ганьо изказваше с разни движения, с глава и ръце, чувствата, които го вълнуваха. Ал. Константинов, БГ, 20. Птицата не правеше ни най-малко движение, сякаш беше издялана от сив мрамор. Ем. Станев, ЯГ, 14. Виждаха се ясно лицата на войниците, нетърпеливите движения на конете, саблите, които проблясваха. Й. Йовков, Разк. II, 164. Стоян забеляза от леглото си как малката му щерка посягаше с треперливи движения на ръчичките си към герданче от пъстри стъклени мъниста, което беше вързано на люлката. Д. Талев, ЖС, 95. Сълзи ми идеха на очите, като си представлявах мъченията на тия сиромаси, които не можеха да направят най-малкото движение, без да се изложат на страшни болки. К. Величков, ПССъч. I, 10.

5. Само мн. Често минаване, обикаляне, навъртане някъде, по някакви пътища, в някакво място. В противоположност на всички други той не иска сведения за здравето ми, за местонахождението ми, за движенията ми. Ив. Вазов, Съч. IХ, 116. Разбира се, че баба попадия не можеше да знае движенията на Бенковски, но според думите на стопанина ѝ, който ѝ казал, че тая нощ ще да се завърне, и тя се надееше да дойдат наскоро. З. Стоянов, ЗБВ I, 356.

6. Само ед. Разг. Обикн. членувано или със съгл. опред. Преминаване на хора или превозни средства по някакъв път. Един топъл слънчев октомврийски ден вървях по петото авеню.. Поспрях се на автобусната спирка, за да се полюбувам на уличното движение. Автомобилите профучаваха един

след друг. Г. Белев, КВА, 194. В централата и най-населената част на града улиците са криви, движението е голямо и не е приятно да вървиш по тях. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 67. Движението намаляваше, колкото се отдалечаваха от средището на града. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 130. Цялото небе се бе превърнало на облак и тихо ръмеше. Пътищата се разкаляха, угарите набъбнаха и движението се затрудни. К. Петканов, МЗК, 266. // Преминаване, преместване на войскова единица по определен път. Оттук [по прохода] минала и турската армия в 1388 г., когато с обходно движение през Венчан, Мадара и Шумен се насочила на запад. Ст. Михайлов, БС, 151.

7. Стесн. Разг. Обикн. членувано. Разходката по главната улица в малък град или село привечер. А вечерта движението на младите беше особено шумно и възбудено. Като безкраен пояс се намотаваше и размотаваше все около чешмата с часовника. Ст. Даскалов, ЗС, 91. По "движението" беше шумно, весело и прашно. Сашо зяпаше наляво и надясно, обръщаше се назад, но Доменика никаква я нямаше. С. Чернишев, ВМ, 75. Поогледах се, пак я прегърнах насред движението. Слаба, крехка, цяла се сви под мишницата ми като в гнездо. Хубаво ми е, а стъргалото ме притеснява. В. Панайотов, НЧ, 34. Тревожен, Бодко се отправи към банята. Откъм центъра на курорта, където всяка вечер се образуваше голямо движение, долиташе глъч. В. Ченков, СНД, 142. — Ами, ами, присторило ти се е! — смее се Русана. — На движение бяхме с дружките натам... Ст. Даскалов, ЗС, 83.

8. Отправяне на хора или превозни средства в различни посоки, придружено обикн. с много шум, шумно влизане и излизане някъде; раздвижване, оживление. В манастира беше голямо движение. Ратаи, калугерици, послушници шетаха насам-нататък. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 99. Движението, което беше настъпило от тъмни зори в конака и което аз виждах през прозореца на стаята и през постоянно отваряната врата, беше ме отвлякло полека-лека от тъжните ми мисли. К. Величков, ПССеч. I, 19. Пред хановете на Ташкесен всяка вечер има шум и движение. Т. Влайков, Съч. III, 13. Потокът сребрееше студено в ниското.. Край него тъмнееше лагерът, ни светлинка се виждаше, ни движение. Й. Радичков, СР, 38.

9. Само ед. Обикн. членувано или със съгл. опред. Постоянно, редовно действие — придвижване, пътуване на някакъв вид транспорт за превозване на пътници, стоки и др. Релсите по железопътната линия към Симферпол бяха прекъснати на десетина места и движението на влаковете от север и към север беше преустановено вече от много дни. Д. Добревски, БКН, 99. — Истинският машинист, говори Пеню, трябва да спазва всички правила на движението. А който рече да кара тежкотоварни влакове, трябва да си отваря очите на четири. Ив. Бурин, НП, 48. Интересуваха се [братя Василеви] от движението на параходите, от таксите за застрахователните премии, от борсовите игри. П. Спасов, ХлХ, 146. — Досега бях ръководител по движението в една голяма кръстовищна гара. М. Марчевски, П, 135. Освен разните преимущества столицата е снабдена с водопровод, канализация, електрическо осветление, трамвайно движение. Хр. Даалиев, ТИА, 167.

10. Само ед. Действие, работа на мотор, машина и под. В бавното и тържествено движение на двете големи машини като че имаше нещо съзнателно, уверено и самостойно. Й. Йовков, Ж, 1945, 123. Автоматическият им фотоапарат бе пуснат в движение и непрекъснато правеше снимки. Елин Пелин, ЯБЛ, 128. На една подложка-тезгях [в дюкянчето] беше прикрепено колело с лък. Колелото се привеждаше в движение от ремък, прехвърлен на едно по-малко колелце. Д. Спространов, С, 64. За всяка тъкачка бяха определени 15 минути, в което време тя трябваше да пусне два стана в движение. ОФ, 1950, бр. 1814, 2. ● Обр. И тук Христо прилага най-сигурния начин за спечелване на съревнованието — той пуща в движение не само своите жилави мускули, но и своя буден и находчив ум. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 400.

11. Само ед. Прогресивно развитие, напредък. След войната и особено от няколко години насам в испанската литература се забелязва едно силно движение напред. Б. Шивачев, Съч. I, 117. Процъфтяването на господарството и неговото постепенно движение напред се обусловя обикновено чрез равновесието на двете сили или на двете направления на консервативното (охранителното) и на прогресивното (преобразователното). Н. Михайловски, РВИ (превод), 95.

12. Със съгл. или несъгл. опред. Масова обществена дейност с идейнополитически характер, която преследва определени цели. "Братя, известно ви е движението на народа против Берлинския договор." К. Странджев, ЖБ, 72. — Масовизира се движението, ще се избият да дават [кръв]. Ст. Стратиев, ПП, 119. Трябва да кажа, че по това време, като всички мои другари от гимназията, бях фанатичен поклонник на въздържателното движение. П. Незнакомов, ЖВ, 58. Никакви улики нямаше против него, че е участвувал в революционното движение. К. Величков, ПССъч. I, 46. Равнодушен или враждебен по-напред към движението на съединението,.., той бе ангажиран цял сега в революцията. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 206. Ние говорим за нравите и живота в Англия, за работническото движение, за Лондон и дори за Чембърлейн... Кр. Белев, З, 49. Звено от специалната програ‑

ма,.., движението за доброволен труд в почивния ден за опазване и обогатяване на природната среда добива все по-голям размах и действеност. Е, 1981, бр. 1058, 1. Националноосвободително движение. Народническо движение. Стачно движение. Движение на привържениците на мира. // Обществена дейност за пропагандиране и осъществяване на някакви идеи, начин на работа, която придобива обикновено масов характер. Младежите и девойките се интересуваха.. и за стахановското движение. Г. Караславов, ПМ, 92. От местния вестник му звънят и го питат колко бригади за комунистически труд има в завода и общо колко души са включени в движението. Г. Узунов, НР, 16. Французският пътник Дюмон с удивление говори за училищното движение у българите. Г. Бенев, БК (превод), 34-35.// Изк. В областта на изкуството — общност на творци с еднакви възгледи, разбирания, идеи. Към младите писатели на Германия той [Гьоте] е внимателен и благосклонен, но особено го интересува литературното движение във Франция и Англия с Юго и Байрон начело. М. Арнаудов, Г, 60.

13. Само ед. Количествено изменение — нарастване или намаляване в броя на нищо. Касова книга, в която търговецът забелязва всичките движения на фонда си, дневните получавания, плащания и разноски. К. Кърджиев, А, 308. Той [работникът] пуща своя капитал в силно движение, харчи много, но и добива много. Знан., 1875, бр. 13, 199. Движение на населението. Движение на работната сила.

14. Канц. За служебни документи и въпроси — уреждане, преминаване през необходимите инстанции, за да бъдат готови. Спрямо подполковник Георгиева има заведено дело за злоупотребление с войнишкия хляб, което дело от години насам лежи без движение в чекмеджето на генерала Велчева. Пряп., 1903, бр. 81, 2.

15. Прен. Книж. За произведение на изкуството — наситеност с действие и динамизъм. Възторг, опиянение от борбата, жажда за подвиг и самопожертвуване, подем, буна и движение, движение, движение — ето съдържанието на поезията на Смирненски. Г. Бакалов, Избр. пр, 361. Третият акт на драмата се изигра при ръкоплескането на публиката. Четвъртият,.., пълен с много движение и критически ситуации, щеше да се почне след един четвърт. Ив. Вазов, Съч. IХ, 36.

16. Жарг. В знач. на глагол в пов. — отмести се, бягай оттук. — Ами викни ми бе, човече, щом си видял, че съм се залисал! — Па я да не съм полски да ти викам? Ега ти заплесо, че му викам! — И хубавелякът насочи застрашително струята: — Айде, движение, че я план гоним! Тарас, СГ, 63.

В движение. Разг. 1. В съчет. с качвам се, слизам. Качвам се или слизам докато превозното средство се движи, не е спряло. При един опак завой камионът забави ход. Това използува някой, за да се качи в движение. Бл. Димитрова, ПКС, 238. 2. В съчет. със съм. Извършвам някаква работа като непрекъснато ходя някъде, не стоя на едно определено място. Утре съм в движение цял ден и не можеш да ме намериш на служебните телефони.Всичките ни работници са в движение, затова не мога сега да ти изпратя никого. 3. Правя нещо мигновено в момента, без да отделям специално време. При такива напечени обстоятелства много неща се налага да се решават в движение.

Списък на думите по буква