ДВУЛЀВКА

ДВУЛЀВКА ж. Монета или банкнота със стойност два лева. Малкият скокна зачервен като петровка ябълка,.., бръкна в джоба си, извади една двулевка, плати лимонадата, за която се водеше епичният бой, и си тръгна. А. Каралийчев, ЛС, 34. На мрамора издрънкаха няколко монети по двайсет лева, една петдесетолевка, няколко двулевки и едно копче. М. Грубешлиева, ПИУ, 186.

Списък на думите по буква