ДВУРАЗДЀЛКИ

ДВУРАЗДЀЛКИ само мн. Бот. Едноклетъчни водорасли с обвивка, пропита от кремъчно вещество и съставена от две половинки подобно на кутийка и капак, които при процеса размножение се разделят в два самостоятелни организма; кремъчни водорасли, диатомеи. Diatomeae. От опал са съставени и скелетните части на някои микроскопични организми, например двуразделките. Геол. IХ кл, 100. Кремъчната пръст се състои почти изключително от кремъчните черупчици на микроскопично малките кремъчни водорасли (двуразделки), които са живели някога в хладни океани и морета, както и в сладки води. Геол. IХ кл, 44.

Списък на думите по буква