ДВУЧЛЀН

ДВУЧЛЀН м. Мат. Алгебричен израз, представляващ сумата или разликата на два едночлена; бином. В зависимост от броя на членовете, от които е съставен един многочлен, той може да бъде двучлен, тричлен и т.н. Алг. VII кл, 70.

Списък на думите по буква