ДЕГАЗА̀ЦИЯ

ДЕГАЗА̀ЦИЯ ж. Спец. 1. Отстраняване на последствията от химическо нападение чрез обезвреждане на отровните вещества, попаднали по дрехи, предмети, хора, животни и др.; дегазиране. За да не попаднат радиоактивни вещества в укритието, преди да се влезе обратно в него, трябва да се премине през санитарна обработка и да се извършат дегазация и дезактивация на облеклото и обувките. Н. Иванов и др., ГО, 25.

2. Отстраняване на вредни или непотребни газове при някои производствени процеси; дегазиране. Дегазацията се прилага при опразването на електронните лампи. △ Във въглищните шахти чрез дегазация се отстраняват вредните газове.

3. Отстраняване от водата или друга течност на разтворените в нея газове; деаерация, дегазиране. В котлите с високо налягане, за да се предпазят стените на котела от корозия, подхранващата вода се подлага на дегазация. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 292.

Списък на думите по буква