ДЕЗ

ДЕЗ-. Словообразувателна частица в думи от чужд произход (обикн. от френски език) за означаване на отсъствие, отстранение, унищожение на нещо, назовано с основната част на думата; от-, без-, раз-, напр. дезактивирам, дезориентирам.

— От лат. de‑ през фр. des‑, dés‑.

Списък на думите по буква