ДЕКЛАРА̀ЦИЯ

ДЕКЛАРА̀ЦИЯ ж. 1. Устно заявяване, уверение, което има решителен и категоричен характер; изявление. — Аз ще заловя Шишмана, стига да е жив. — Той искаше да направи още по-громки декларации, но реши да изчака и разбере какви сведения имат за Шишмана. В. Нешков, Н, 127. — Аз считам мъжа и жената,.., равни помежду си. — Христо, прави си сметката вече подир тая декларация на годеницата си. Ив. Вазов, Съч. XXVII, 37-38. Трябваше да се вика лекар,.. И въпреки протестите и успокоителните декларации на бабата, бай Пондьо повика околийския лекар. Г. Караславов, Избр. съч. II, 207. — Аз и без туй мислех да напускам! — заяви Алекси на другарите си от ръководството.. Той направи такава декларация, защото се чувствуваше обиден от другарите си. А. Гуляшки, СВ, 55. А на командирските съвещания даваше тържествени декларации, че ще направи полка най-боеспособната част на южната граница и в България. П. Илиев, ЛВ, 77.

2. Полит. Официално изявление на държавен глава, министър-председател, социална групировка или партия по обществени въпроси. Крайцерите от ескадрата избързаха напред и скоро се появиха близо до града. Изпълняваше се вече на дело декларацията на Клемансо пред Френския парламент, че Франция и Англия няма да останат безучастни към съдбата на съюзницата им Русия. Д. Добревски, БКН, 149. Народняшката партия излъга най-първо българския народ с направените си декларации, че ще отстрани бюджетните дефицити и ще простира своите разходи в кръга само на действително постъпващите приходи. Бълг. 1902, бр. 455, 1. Руската дипломация продължаваше да се грижи за успеха на преврата. Преди изборите тя бе поканила Силите да направят пред Великото народно събрание една колективна декларация в полза на княза. С. Радев, ССБ I, 299.

3. Полит. Официален правителствен или партиен документ с програмна стойност. Правителството още не е излязло с декларацията си. Х. Русев, ПС, 110. "Изкуството на Гуатми е просто. "Виржиниянец по рождение, той е един от онези, чиято социална мисъл е оформена от декларацията за независимостта". Г. Белев, КВА, 255. На 17 септември 1944 год. народното правителство оповести своята програмна декларация, в която се конкретизираха и доразвиха идеите на първата програма. ОФ, 1950, бр. 1818, 4.

4. В литературата — пряко, нехудожествено изявление на автор или на литературен герой. Характерите на героите в драмата се изявяват не чрез декларации, не чрез описания, а преди всичко в конкретни, типични за тях действия и постъпки. Т, 1954, кн. 6, 52.

5. Адм. Документ, в който се заявява, че се приемат или не условия, ограничения и под. или се обявява налично материално имущество, като за истинноста на съдържанието се гарантира с подпис. — Щом отказа да подпише декларация, че няма да напуща града,.. трябваше да го арестуваш! Ем. Станев, ИК III, 216. Проверяваха се паспортите. Формалностите около тях бяха много. Но най-важното беше, че трябваше да подпишем по една декларация, която съдържаше доста отговорни въпроси и ограничения. Г. Белев, КВА, 320. То [правителството] приемаше на работа стачниците по свой избор, като ги караше да подписват декларации за безусловно покорство и безропотно изпълнение на служебните задължения. Г. Караславов, ОХ III, 553. — Аз им заявих — продължи брат ми — декларация няма да подпиша! От идеите си няма да се откажа!... К. Калчев, ПИЖ, 159. — Ще е необходима саморъчно написана от теб клетвена декларация да запазиш в пълна тайна всички разговори и решения по нашето освободително и патриотично дело. В. Нешков, Н, 318. При него непрекъснато се точеха за справки всевъзможни търговци, доставчици, посредници и предприемачи. Търсеха приемателни протоколи, носеха фактури и митнически декларации. Д. Калфов, Избр. разк., 229-230. Подавам декларация за общ доход. △ Попълвам декларация.

6. Остар. Писмена молба за встъпване в партия, организация и др.; заявление. Първо той подаде декларация в Национал-либералната партия. Г. Караславов, Избр. съч. II, 275. Този път може би бай Евстатий щеше да прогресира твърде много, но преди

да подаде декларация до господин Длъгнекова, св. Петър го прие за член в безбройната си партия. Хр. Смирненски, Съч. III, 140. Христофоров излъга. Той подаде декларация за членство в Работническата партия, преди да постъпи в новия вестник, защото се опасяваше, че инак няма да го приемат. Б. Болгар, Б, 52. Подаде декларация, за да бъде приет в ТКЗС. РД, 1950, бр. 87, 2.

— От фр. déclaration. — В-к Нова България, 11.XII.1876.

Списък на думите по буква