ДЕКОМПРЀСОР

ДЕКОМПРЀСОР м. Техн. Уред за постепенно намаляване на налягането в съд, чието съдържание е под налягане.

— От лат. de- 'от-, без-' + лат. compressus 'притискане'.

Списък на думите по буква