ДЕКРЀТ

ДЕКРЀТ м. 1. Нормативен акт (постановление, указ), издаван от държавен глава или правителство с юридическата сила на закон. Същият ден бива приет и Лениновият декрет за земята, според който земята с всичките си надземни и подземни богатства става обществена, държавна собственост. Ист. Х кл., 192. Утре ще се обнародва в Монитора кралевският декрет, според който се туря секвестър на линията Лемберг — Църнович — Яш. С, 1888, бр. 210, 1.

2. Истор. Постановление на Сената или на императора в Древния Рим.

— Фр. décret. — Хр. Драганович, Наполеон Бонапарт (превод), 1850.

Списък на думите по буква