ДЕЛЀЖ

ДЕЛЀЖ м. 1. Делене, разделяне на части; деление. Има окло месец време, когато в София се пръсна слухът за дележ на Македония между нас и Австрия. БД, 1909, бр. 28, 1. В една уводна статия [дописникът] под заглавие "Руско-австрийски мотиви" разглежда тоя въпрос за един евентуален дележ на Балканския полуостров между Русия и Австрия. Пряп., 1903, бр. 88, 4. Дележът на страната само ще доведе до нейното отслабване.

2. Разграничаване, разделяне на отделни части или групи в рамките на една общност; делене, деление. Известно е разцеплението в средата на македонските дейци, дележа им на "вътрешни" или "централисти" и "външни" или "върховисти". П. К. Яворов, ХК, 9. Има ли между Австрия и Русия съглашение за дележ на влиянието на Балканския полуостров? С. Радев, ССБ II, 281.

3. Поделяне на общ имот, стока, наследство и под.; делба, делитба, подялба. Подига се въпрос за делене имота.. Престъплението и подозрението стават нетърпими под една стряха, дележът се налага. Г. Бакалов, Избр. пр, 313-314. — Дорде ми беше жив старецът, дума не даваше да се издума за дележ, ама аз нали съм сама жена, склониха ме... Ем. Манов, ДСР, 348. Чорбаджи Ницул и чорбаджи Игнат бяха тридесет и две години ортаци. Па им мине заек път, та се случи да се скарат един ден,.. Не може се другояче, нали дойде до дележ. М. Георгиев, Избр. разк., 105. Разбира се, че и после дележа между Георгия и Димитра не може вече да са възцари мир и любов. Димитър беше кротък, трудолюбив и умен човек; а ако е така, то и работите трябваше да му вървят по-добре. Георги беше готов да полудее от завист. Л. Каравелов, Съч. IV, 124.

4. Биол. Делене на клетките; деление. Свойството на клетките да се делят е най-важната и най-интересна биологична проява... Клетъчният дележ е най-интензивен в ембрионалния стадий от онтогенетичното [на отделния индивид] развитие. Р. Райчев, НКД, 13.

Списък на думите по буква