ДЀЛО

ДЀЛО, мн. ‑а̀, ср. 1. Проява на човешка дейност, обикн. преценена от обществена и морална гледна точка. Нито едно желание не е постигнал, нито едно дело не е извършил за другите. Елин Пелин, Съч. I, 142. — Нима аз те обвинявам за патриотичното дело, което извърши тогава? М. Марчевски, П, 159. Името му се разнасяше из уста в уста наред с легендите за неговите юнашки дела. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 27. Гроздан все повече се разгорещяваше и,.., започна да изброява всички нечисти дела на Вълчана. Й. Йовков, Ж, 1945, 45. Та тя беше вече в осми клас, можеше, слава богу, да разсъждава, да си дава сметка за делата, за постъпките. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 406-407.

2. Само ед. Съвкупна дейност на много хора, посветена на някаква идея, цел с голямо обществено значение. Народното дело беше обща тайна, както беше обща и робската неволя и копнежът за свобода. Д. Талев, И, 95. Успехът на делото зависи преди всичко от беззаветната преданост на дейците. Ив. Унджиев, ВЛ, 193. Делото, на което е служил Раковски, е било една религия, олтарът на която е била България и целта — нравственото и политическо освобождение на цял народ. К. Величков, ПССъч. VIII, 9. При всичката страстност, с която се бе отдал на делото на революцията, споменът за Рада го не оставяше. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 93. — Започнали сме в нашия П. едно важно начинание, едно, как да го кажа, просветно или културно дело. Т. Влайков, Съч. III, 18.

3. Действие, работа, в противоположност на мисли, думи, извършване на някаква дейност. И така българският революционен комитет пристъпи към дело, като извика извънредно събрание. З. Стоянов, ЗБВ I, 168. И когато коравият хляб, който едва задържахме с две ръце, се опита за втори път да избяга от къщата ни,.., мама пристъпи към дело,.. Тя отиде рано сутринта да мие за пръв път чужди дъски и да маже. Ст. Чилингиров, ХНН, 191. След 30 минути певецът, лъснат, влиза в салона, здрависва се най-вежливо с всички и пристъпя към дело. Хр. Смирненски, Съч. III, 13. Машинният инженер Юрай Шулц е скромен и тих, той е човек на делото, на изпълнените и преизпълнени производствени планове. Г. Караславов, Избр. съч. III, 304. От светогорските манастири излизат редица български родолюбци, които тръгват по стъпките на Паисия и подбуждат своите събратя със слово и дело към патриотическа дейност. Б. Пенев, НБВ, 45.

4. Нещо (идея, намерение), което е осъществено, което е станало факт. На 20 въстана Копривщица, подир 6 часа възмути се Клисура!... Очакваше се още... Думите ставаха дело, мечтата действителност. Ив. Вазов, Съч. VII, 133. Мечтата на добрия патриот скоро става дело. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 7. — Нека мислим за нашето решение, което час по-скоро трябва да направим дело... Ст. Дичев, ЗС I, 343. Към творчеството на природата виждаме вече и делото на човешката ръка: в самото сърце на тези грандиозни скали зее новата незасъхнала рана — тунелът. Ал. Константинов, Съч. I, 241. — Аз отивам, а вие запретнете ръкави и всичко това, което си говорихме, час по-скоро да стане дело. Х. Русев, ПС, 144. Туй, / което ти [Хр. Смирненски] мечта / в куплети, / ние ще го въплътим / в дела! Хр. Радевски, П, 35. // Остар. Нещо, което е осъществено, което е станало действителност. Като го събудиха учениците му, той ги помъмра за страха и за маловерието им и заповяда на ветровете да престанат и на морето да утихне и тутакси думата му стана дело. Н. Михайловски, ССИ (превод), 126. Беше ноември и до декемврия моят план беше готов. Аз са реших да стана луд и една сутрина намерението са обърна на дело. Ч, 1871, кн. 19, 600.

5. Само ед., членувано или със съгл. опред. Всичко извършено или най-доброто постигнато от отделно лице в областта на политическия живот, науката, изкуството и др. Сред голямото писмено дело на Кирил Цонев, сред множеството статии, студии, есета, като че най-характерни за разкриване облика на художника са студиите му за Боянския майстор. Е. Каранфилов, Б III, 204. За да се определи мястото на един писател, естествено трябва да се познава обстойно неговото художествено дело. Г. Цанев, С, 1955, кн. 9, 155.

6. Само ед. и със съгл. опред. Теория и практика на някаква ( обикн. приложна) специалност. Цели пет години аз прекарах в училището.. Изучих моторното дело. А. Каралийчев, СР, 90. В дъното на двора,.., Мишка въвеждаше ученика си в потайностите на тракторното дело. А. Гуляшки, МТС, 170. Всеки боец трябва да познава основните положения на военното дело. П. Илиев, ЛВ, 127. Не зная как ще реши комисията да представи на всемирното изложение учебното дело в България. Ал. Константинов, Съч. I, 234. И още на сутринта матросите .. започнаха обучения по корабно дело като новобранци. Д. Добревски, БКН, 27. Обиколил е сума мини, познава отлично взривното дело. Г. Караславов, ПМ, 79. Развитието на всяка книжнина е най-тясно свързано с печатното дело. Б. Ангелов, ЛС, 182. Автомобилно дело. Авто-мотодело. Банково дело. Библиотечно дело. Железопътно дело. Застрахователно дело. Минно дело. Музейно дело. Читалищно дело.

7. Юрид. Съдебен процес. Окръжният съд заседаваше в пълен състав.. Само двама-трима селяни, които бяха и свидетели по делото, плахо и неподвижно седяха на местата си и слушаха с отворени уста. Елин Пелин, Съч. I, 194. В съдебното заседание на апелативния съд тоя ден се разглеждаше твърде проточеното, упорно и страстно дело на Дика Йорданов с Никола Заргов. Ив. Вазов, Съч. IХ, 27. Делото за нивите беше насрочено веднъж, но се отложи по искане на Гроздана. Й. Йовков, Ж, 1945, 102. Има доста поводи да се иска чрез касационния съд възобновяванието на това углавно дело. Ал. Константинов, Съч. I, 175-176. На разсилния, който влезе, той [Виловски] заповяда да повика страните по делото на сврачовската община. М. Георгиев, Избр. разк., 194. Случи се така, че пътувахме с Влайков за Пирдоп. Едно от отделенията на съда отиваше там да гледа дела. Хр. Миндов, СбЦГМГ, 414. Гражданско дело. Бракоразводно дело. Наказателно дело. Следствено дело. Завеждам дело. Обжалвам дело. Имам дело. Призовка за дело.

8. Юрид. Сборът от документи и доказателствен материал, въз основа на които се разглежда съдебен процес.

9. Канц. Служебни книжа, документи, които се отнасят до определено лице или въпрос. Не успял още да се ориентира в куповете канцеларски дела, Каменов излезе да обиколи повереното нему окръжие. Т. Влайков, Мис., 1895, кн. 2, 153. После тръгна за Казалар, дето трябваше да предаде сметки и дела. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 103. Касата беше обрал книговодителят,.., а документите беше откраднал куриерът,.. Поискаха кадровите дела на двамата. Н. Каралиева, Н, 103. — Сега си идете, па утре ще ви науча как се номерират, прошнуроват и подчертават канцеларските дела. Г. Белев, ПЕМ, 103. Папките с номерираните дела, внимателно подредени в стенните рафтове, светеха от новота. Ив. Карановски, Разк. I, 137. Искрата пожелал да се отличи, т.е. добил воля да докаже на своите съграждане, че тие не са погрешиле, ако избрале именно него за деловодител на обществените дела. Л. Каравелов, Съч. VII, 19.

10. Книж. Въпрос, който се отнася до някого или нещо, зависи от някого или нещо. Отмъщението, което вече стаяше лично дело, остана на най-заден план в мислите му. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 8. Религиозните чувства са частно дело, те не пречеха на най-задушевно другарство. Г. Караславов, ПМ, 76. А знае се, че който държи меч, по-високо вдига челото си и не гъне толкова ниско гръб пред болярина. И други неща, вече дело на случая, бяха дали на костенчани повече свобода. А. Дончев, СВС, 64. Ти, що можеш, байновата, / извърши го смело; / но другите не осъждай, / то е тяхно дело! П. Р. Славейков, Избр. пр I, 230.

11. Само мн. Остар. Книж. Обикн. с опред. Съвкупност от проблеми, с които се занимава човек или институция; работи. Младен подкара леко и успешно общинските дела. Т. Влайков, Съч. III, 161. — Драго ми е да се запозная с вас, господин околийски началник — .. — Как отиват административните дела във вашата хубава околия? Ем. Станев, ИК I и II, 250. Постоянната му намеса в народни работи беше причинила разстройството на търговските му дела. Ив. Вазов, Съч. VI, 27. И си даваше вид, че разговаря на равна нога с първите хора на Земеделския съюз и че те едва ли не го търсят, за да се съветват с него по външните и вътрешни дела на правителството. Г. Караславов, ОХ III, 43. Хайде да видим кой ще отгадае какви са тия приятни надежди, които софийските граждани, без разлика на политически убеждения, възлагат на новия управляющ делата на градоначалството. Ал. Константинов, Съч. I, 60. Той горе в пруста свари / събрани званите съратници другари, / а с тях и пратници от ближните села — / наминали така по свои уж дела / в града и тук несетно озовани. П. П. Славейков, БСб, 1897, кн. 3, 119. Министерство на вътрешните дела. Министър на вътрешните дела.

12. Остар. Книж. Произведение от областта на науката, литературата или изкуството. Последното крупно Величково дело, което се появи на свят, беше преводът на Дантевия "Ад". К. Величков, ПССъч. I, ХVIII. Когато еще наченахме да пишем българската история,.., ние твърде добре знаяхме, че такова едно важно и мъчно дело не можеше изведнъж да ся сочини и напише. Г. Кръстевич, ОДК, 1. Най-после в 1842 год. издал "Славянски народопис",.., Тоя народопис, тая "златна книга", която трябва всеки славянин да има, е най-популярното дело на Шафарика. Лет., 1876, 162. А кой е художникът, що изработил такъво изкусно дело? Д. Войников, РК, 89. Пирамидите на Египет са славни дела, направени преди четири хиляди години. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 138.

13. Остар. Отделен факт, явление, положение, което съществува, става; работа, нещо. Когато копривщенските свахи получиле толкова положителни известия, то употребиле сичките си средства да дойдат до истината и отишле да разпитат за тия дела по-подробно и Найденица. Л. Каравелов, Съч. II, 78. — След всичко, което видя и което долови за своя някогашен съученик, той намираше, че е излишно да се повръща към онова сериозно дело, за което най-напред искаше да му разправи. Т. Влайков, Съч. III, 30. Трябва да забележим, че лихвите са считали у римляните .. дело лоше; лихвоимецът, думали те, е по-лош от

убиеца. Н. Михайловски, РВИ (превод), 212. Безобразните изкривления .. се развиват в повечето случаи от това, че децата са държат лошаво, а родителите и наставниците не обръщат благовременно внимание на това дело. Знан., 1875, бр. 20-21, 314. Много от онуй, кое човек желай / за себе и цени, и смята важно дело, / у другите му е противно и нефело. К. Христов, ЧБ, 212.

14. Остар. Извършвана от някого работа; занимание, занятие. Те бяха тъй залисани в делото си, щото не забележиха главата на баща си. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 19. Гюловата ракийка, която била изпиена от него в градината, имала такова чудно влияние на неговата натура, щото после тоя знаменит ден той добил воля да продължи захванатото дело с особена енергия. Л. Каравелов, Съч. VII, 24-25. В това строение не остана ни един без дело зрител и така със затичванието на сичките в маловременно разстояние построи ся от европейците първий град в новий свят. П. Кисимов, ОА I (превод), 79. А можеш ли ни ти, момченце, каза / що произвежда тоя ваш завод? / — Ех, мойто дело е овце да пазя! / Попитайте на пропускния вход! Н. Марангозов, ЯВ, 68. // Задача, работа. Да са изследва слънцето в неговото по-бавно и по-величествено движение и да са бележи с точност пътят му от звезда до звезда,.., — било не съвсем лесноизпълнимо дело. Д. Витанов, НС (превод), 26. Там, като слязоха, най-първото им дело беше да си поставят сените. Г. Кръстевич, ИБ, 301. Аристомен бил обиколен от една чета от 80 избрани месенци, — .. На техен и Аристоменов дял са паднало не лесно дело — бой със спартанския цар и с най-добрата лакедемонска войска. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 170. Гарпаг не са решавал сам на убийство и предал делото на един пастир. Н. Михайловски, РВИ (превод), 35-36.

Висящо дело. Юрид. Съдебно дело, на което е даден ход пред съответната съдебна инстанция, но не е произнесено решение, обявена присъда. Вътрешното министерство настоява хората с повече от едно висящо дело да бъдат задържани под стража. 24 часа, 2002, бр. 9, 2. След едно до три денонощия зад решетките, автоапаши с по 30-40 висящи дела зад гърба си излизат на чист въздух. ДТ, 2000, бр. 310, 5. Към дело. Канц. За означаване, че служебното разглеждане е приключено, поради което книжата се изпращат в архивата. Заровен цял ден в папките, той бе добил и вид на някаква изпокъсана, смачкана папка, в която обикновено се слагат преписки със зловещия надпис: "Към дело". Хр. Смирненски, Съч. III, 139. На дело. Книж. В действителност, на практика. Пашата, за да покаже на дело своето благо намерение, изпратил войници между башибозушкия стан, на които строго забранил да не гърмят вече. З. Стоянов, ЗБВ III, 300. Трябвало е да се приложат на дело най-важните организационни постановления,.., за да се засвидетелствува пред всички успехът на една голяма идея и да се привлече отвред морална и материална подкрепа за нея. М. Арнаудов, БКД, 116.

Списък на думите по буква