ДЕЛОВЍ

ДЕЛОВЍ, ‑а̀, ‑о̀, мн. ‑ѝ, прил. 1. Който с умение, енергичност, похватност и бързина се справя с работата си; деловит. Комендантът се оказа делови и схватлив човек и веднага ми осигури радиовръзка. Б. Райнов, НН, 249. Като всички делови хора той гледаше съсредоточено и важно пред себе си. М. Марчевски, П, 289. — Аз съм претрупан с работа и не мога да побързам с извозването на тютюна.. Вие, като делови човек, не бихте ли могли да вложите авторитета и способността си, за да осигурим за родното стопанство този тютюн? Х. Русев, ПС, 238. Това бяха спокойни, делови и доста скъпи на думи млади хора. А. Гуляшки, Л, 490. Тя изведнъж стана сериозна и делова. К. Калчев, ДНГ, 24.

2. Който е присъщ, свойствен на енергичен, похватен, практичен човек; деловит. Момчетата бяха сериозни, лицата им имаха делови изражения и полковник Филипов веднага се досети, че разговорът няма да мине напразно. П. Вежинов, СО, 177. Потъваме в безумната навалица на ул. Горки, гледаме хората — жени и мъже със сиви, кафяви, черни калпаци и кожени яки, с бърза, делова стъпка. Н. Фурнаджиев, МП, 35. — Пиши, Касабов, пиши: още веднага да се свикат всички войводи, дето и да са! Гласът му беше заповеднически, рязък, делови. Ст. Дичев, ЗС I, 378. Лени рядко се извръщаше встрани — вървеше с широки крачки и съсредоточено, делово лице, като че бе минавала хиляди пъти из тия места и сега отиваше да свърши нещо определено, много важно. О. Василев, Т, 108. — От днес вашата фабрика се стопански мобилизира.. Неговият делови ум пресмяташе дали ще има полза от това стопанско мобилизиране. Д. Кисьов, Щ, 108. Думата поиска Тодор Генков. След Янков той се ползуваше с най-голяма популярност в града,.. Неговата малко прегърбена фигура, невнушителна, ала позната и достъпна, както и топлият му глас внесоха делово настроение у хората. Ем. Станев, ИК I и II, 68.

3. Който има кратка, сбита форма и разглежда или поставя въпросите по същество; деловит. "Процесите" били кратки и делови и при много редки изключения не завършвали с произнасяне на смъртни присъди. Г. Караславов, Избр. съч. III, 217. Сесията след делово обсъждане прие единодушно тригодишния план за осъществяване предложенията на избирателите. ОФ, 1956, бр. 3623, 2. Делово заседание.

4. За работа, дейност — който е свързан с разглеждане, разискване или разрешаване

на актуални въпроси, обикн. със служебен характер. Първите думи, които ми предаде преводачът Константин Абаджиев, дадоха непринуден тон на разговора ни и ние без излишни любезности пристъпихме към делова работа. Г. Белев, КР, 15. След съвета той се оттегли в кабинета си с военния министър, началника на генералния щаб, министър-председателя и министъра на външните работи. Но преди да започне деловата работа, той се обърна особено остро към .. министъра на външните работи. В. Геновска, СГ, 341. — Сега, Камберов — обърна се той към Евлоги, — да ти представя колегите и да започнем делова редакционна дейност. А. Гуляшки, Л, 30. // Който се отнася до работа, обикн. със служебен характер. Всички, които искаха да го видят или да поговорят с него по важни делови въпроси, трябваше специално да се наканят и да изгубят половин ден за тази цел. К. Калчев, СТ, 38. В стаята на Гаврилова се водеха приятни разговори. Тук бяха Сефалиев — .., председателят Калчев — със своя постоянен израз на погълнат от делови мисли човек,.. и стажантът Младенов. Д. Немиров, Д №9, 110. След доклада той искаше да вникне във всички делови подробности. З. Сребров, Избр. разк., 10. — Макар и да принадлежа — според журналистите! — към висшето общество, аз предпочитам деловите разговори пред светските... Предполагам, че сте получили условията на офертата. Др. Асенов, ГНА, 133-134. Пловдивският панаир е един делови панаир! В това лесно може да се убеди всеки, като посети поне една палата. Изложителите са дошли да търгуват с хубави стоки, с качествени стоки. Ст, 1968, бр. 1181, 1. Вашите пътници, инженери, началници на станции, вашите дописки, всички ваши търговски и делови връзки отвориха очите на тоя народ, да проумее, че е възможно и необходимо царството на справедливостта. Пряп., 1903, бр. 15, 4.

5. Който се отнася до способността, годността на лице да организира и да се справя с определена работа. Кадрите се подбират по два основни признака: политически признак — ..; и делови признак — т.е. за каква определена работа е годен работникът, какви организаторски навици, опит и знания има. РД, 1950, бр. 94, 1. Усъвършенстване на професионалната и деловата подготовка на ръководните кадри.Делови качества.

6. В състава на който влизат ръководни дейци в областта на икономиката и политиката. Делови среди. Делови кръгове.

◊ Делова част. Част от работата на конгрес, събрание, съвещание, която включва изнасянето на доклади, разискванията по тях, избор на президиум и под. Деловата част на тържествената вечер завърши. Г. Караславов, Избр. съч. III, 94. Делови президиум. Избран състав от видни общественици, производственици и под., който пряко ръководи събрание или конгрес. Делегатките,.., а още повече онези, които заеха места в деловия президиум, бяха красноречиво доказателство за израстването на българската жена. ЖД, 1968, кн. 11, 1.

— От рус. деловой.

Списък на думите по буква