ДЕМОГРА̀ФИЯ

ДЕМОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. 1. Наука, която изучава състава на населението и закономерностите на неговото развитие в определени обществено-икономически условия; практическа проучвателна дейност за описване на състава и движението на населението в определена територия и време. Усилията на българските научни работници в областта на физиката и математиката да се насочат главно към изследвания, свързани с използуването на атомната енергия, .., към приложение на статистическите методи в демографията, промишления контрол и другаде. НМ, 1959, бр. 267, 1. // Тази наука като учебен предмет. Във втори курс ще се изучава и демография. △ Преподавател по демография.

2. Разг. Сбор от характерните особености на състава и движението на населението в определена територия и време. През последните няколко години рязко се измени демографията на този район.

— От гр. δcμος 'народ' + γράφω 'пиша'.

Списък на думите по буква