ДЕМОНОЛО̀ГИЯ

ДЕМОНОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Книж. 1. Система от митологични представи, съвкупност от митове за зли духове. Митиче‑

ски представи лежат в основата на пословицата "На дяволско сборище вятър му е метлата", макар че дяволът под това име е образ от християнската демонология. Б. Ангелов, ЛС, 74.

2. В редица религии — учение за злите духове, за демоните.

3. Научна дисциплина, която изучава митологичните представи за зли духове.

— Р. Каролев, За богомилството, Пер. списание, 1871.

Списък на думите по буква