ДЀМПФЕР

ДЀМПФЕР м. 1. Техн. Устройство, приспособление за успокояване, премахване или предотвратяване на вредни механични трептения в машините, приборите и механизмите при тяхната работа.

2. Муз. Механично приспособление при многострунните музикални инструменти, което служи за прекратяване на вибрациите на струните.

— Нем. Dämpfer.

Списък на думите по буква