ДЕНЗИМЀТЪР

ДЕНЗИМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Уред, прибор за определяне плътността на газове, течности и твърди тела.

— От лат. densus 'плътен, гъст' + гр. μέτρον 'метър'. — Друга форма: денсимѐтър.

Списък на думите по буква