ДЕНОМИНА̀ЦИЯ

ДЕНОМИНА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Финанс. 1. Намаляване на номиналната стойност на парите чрез обмяна на стари парични знаци с нови с по-нисък номинал. Чрез доминацията се постига съкращаване на паричната маса в страната и се смекчава инфлационното им обезценяване.

2. Преименуване и изменение на номиналната стойност на паричните знаци при парична реформа.

— От лат. denominatio 'преименуване'.

Списък на думите по буква