ДЕНОТА̀ЦИЯ

ДЕНОТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Езикозн. 1. Означаване, назоваване на денотати.

2. Отношение, съотнасяне на езиковия знак към неговия денотат.

— От лат. denotatio ’означаване’.

Списък на думите по буква