ДЕПАЛАТАЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕПАЛАТАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Езикозн. 1. Звукова промяна, при която меки или омекчени съгласни звукове загубват мекостта си и преминават в съответните твърди, като напр. в диалектните форми мола вм. моля, спа вм. спя, учитела вм. учителя и др.; затвърдяване. Противоп. палатализация.

2. Заместване на стари палатализирани съгласни с нови твърди в случаи като: понижавам>понизявам; спущам>спускам; защищавам>защитявам и пр. Противоп. палатализация.

Списък на думите по буква