ДЕПЕРСОНАЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕПЕРСОНАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Философ. Социол. Обезличаване на личността, потискане на нейната индивидуалност. Френският публицист Жан Блок-Мишел в книгата си .. нарича похода на младите "Първата революция на ХХ век", в който главното е протестът против деперсонализацията и йерархията в институциите. А, 1978, кн. 376, 150.

2. Мед. Болестно разстройване на самосъзнанието, характеризиращо се с отчужденост от собствените мисли, емоции, действия и др., с мъчително чувство за изгубване на своята идентичност. Деперсонализацията се наблюдава обикновено при депресия и шизофрения.

— От фр. dèpersonnalisation, нем. Depersonalisation.

Списък на думите по буква