ДЕПО̀ЗИТ

ДЕПО̀ЗИТ м. 1. Финанс. Парични суми или ценни книжа, внесени във влогов или кредитен институт, за които вложителите получават лихва; влог. В резултат от национализацията на 14-те банки,.., под контрола на правителството ще преминат около 85 на сто от всички банкови депозити. Т. Кюранов, АП, 137.

2. Парична сума, която се внася в съдебно или административно учреждение, в търговска организация или се дава на частно лице за обезпечаване на съдебни искове, за гарантиране на определени задължения или като залог срещу получени за временно използване предмети, с право на обратното ѝ получаване. Всичко започна от една мрежа с празни лимонадени бутилки, която Наско носеше, за да я осребри и срещу върнатия депозит да купи четвърт килограм сирене. Бр. Мормареви, ХК, 5. Записването за закупуване на речника става срещу определен депозит.

3. Голямо количество стока в склад или магазин (Ал. Милев и др., РЧД, 1970).

— От лат.depositum 'вещ, дадена за пазене'. — Цариградски вестник, 30. ХI. 1857. — Друга (остар.) форма: депо̀зито ит. (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, 237).

Списък на думите по буква