ДЕПОЗИТА̀Р

ДЕПОЗИТА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Финанс. Финансова институция, в която се съхраняват като депозит парични суми, ценни книжа и др. Съкровищните бонове се съхраняват по регистри в "Депозитар на държавни ценни книжа" при БНБ. Д, 1993, бр. 287, 4. В тази сграда се помещава и Централният депозитар — друга институция, задължителна за пазара на ценни книжа. Кап., 1998-1999, бр. 50, 65.

— От фр. dépositaire.

Списък на думите по буква