ДЕПОНЀНТ

ДЕПОНЀНТ м. 1. Финанс. Физическо или юридическо лице, което е внесло, депозирало пари или ценни книжа (в банков или друг институт).

2. Работник или служител, който не е получил трудовото си възнаграждение в определения срок и сумата е депозирана в банката.

— От лат. deponens, ‑entis 'който слага, поставя настрана'.

Списък на думите по буква