ДЕПРЀСИЯ

ДЕПРЀСИЯ ж. 1. Болестно състояние на душевна потиснатост; угнетено, потиснато състояние на духа. Оттогава,.., Стефко се затворил в себе си. Той изпаднал в най-страшното за затворника положение: останал сам. У него настъпила дълбока душевна депересия, един вид морлано затъпяване. Ем. Манов, ПЯ, 121. През февруари — март Бетховен преживява морална депресия, която се изразява в липсата на воля. В. Йонова и др., Б (превод), 186. Йордан:.. Аз преживях много разочарования, много премеждия и депресии, много преломи станаха в моята душа и в моето съзнание. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 177.

2. Геол. Падина върху земната повърхност, която лежи под морското равнище, или изобщо част от земната повърхност, която е по-ниска от окръжаващите я земни форми. Известно е например, че голямата тихоокеанска теренна депресия около Япония, Филипините, Индонезия, където се намират най-големети океански дълбочини и където се случват най-силните земетресения, е свързана с големи отрицателни гравитационни аномалии. Пр, 1953, кн. 6, 43. Повърхнината на Азия се отличава с голямо разнообразие. В нея се намират просторни низини и обширни плата, най-високите планини и най-дълбоките падини (депресии) на Земята. Геогр. VI кл, 79.

3. Метеор. Област с ниско атмосферно налягане. Въздушните маси в атмосферата се намират в неспирно и разнообразно движение, съпроводено с много метеорологични явления — валежи, депресии, бури и други. Б. Траков, ВО, 58.

4. Иконом. Относително дълъг период на сериозен спад и застой в дадена национална икономика, който се характеризира със задържане на производството, висока безработица и ниско равнище на цените. Всемирната стопанска депресия доведе до големи намаления на поддръжката на научните работи. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 32. Капиталистическият свят в периода между двете световни войни бе подхвърлен на няколко стопански кризи и депресии. РД, 1949, бр. 17, 6. Това било по време на депресията и той въпреки способностите си не можал да си намери работа и бил принуден да постъпи като месарски работник и да работи само няколко дни в седмицата — не постоянно. Г. Белев, КВА, 234.

— От фр. dépression.

Списък на думите по буква