ДЕРДЀР

ДЕРДЀР м. Диал. Птица дърдавец. Дердерите тичаха из росните ливади подир нощните зелени скакалци и издаваха своя хрипкав глас на пресекулки, на пресекулки. Ц. Гинчев, ГК, 248.

Списък на думите по буква