ДЕРИВА̀ЦИЯ

ДЕРИВА̀ЦИЯ ж. 1. Хидротехн. Система от съоръжения, чрез които се взема вода от реки, водохранилища и под. и се отвежда до водни централи, помпени станции и др. Напорна деривация. Надземна деривация. Тунелна деривация.

2. Електр. Разклонение на електрическа верига с проводник.

3. Само ед. Воен. В балистиката — отклонение на изстрелян снаряд или куршум встрани от плоскостта на стрелбата вследствие на въртеливото движение около собствената им ос.

4. Само ед. Езикозн. Образуване на нови думи с помощта на афикси или посредством тяхното отпадане. Прогресивна деривация. Регресивна деривация. Първична деривация.

— От фр. derivation през рус. деривация.

Списък на думите по буква