ДЕРМАТОГЀН

ДЕРМАТОГЀН м. Бот. Външният слой на клетките на първичната образувателна тъкан (меристемата) в растящите краища на корените.

— От гр. δέρμα, —ατος + γεν\ς 'роден'.

Списък на думите по буква