ДЀСЕТ

ДЀСЕТ, ‑ттѐ и (диал.) ‑ття̀х, числ. бройно. 1. Числото 10. а) Самост. и нечленувано. За означаване на абстрактно количество от толкова единици. Девет и едно е равно на десет.Десет по десет прави сто.Десет се дели на две без остатък.Десет е четно число. б) В съчет. със същ. За означаване броя от толкова конкретни предмета. Десет години,.. — оттогава ни вест, ни кост от тебе. Елин Пелин, Съч. II,160. Наместо десетте [божи] заповеди,.., на скрижалите на своя живот и поезия той туря удна единствена заповед: аз. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 97. Когато ми ти казваш, че трябва да са ожена, то аз съм готов за твоята воля и десет пъти да са ожена... Л. Каравелов, Съч. II, 69. В един сантиметър има десет милиметра. △ Пръстите на двете ръце са десет. в) Разг. В съчет. с числ. бройно пет, девет, единадесет, дванадесет, петнадесет, двадесет: пет-десет, девет-десет, десет-единадесет и т. н. За означаване на приблизително количество (брой), ограничено според числителните от съответните съчетания. Ще си почина тук десет-петнайсет минути и ще продължа за гарата. Л. Стоянов, Х, 162. След девет-десет години България ще бъде член на Европейския съюз. Самост. или в съчет. с часа̀. Момент от денонощието, до който са изминали толкова часа, смятани от полунощ или от средата на деня. Днес лекцията ще започне в десет часа преди обяд.Часът сега е десет без пет минути. △ Ще дойда точно в десет.

2. Като същ., ср. Писменият белег, цифрата 10 (Х). Арабско десет. Римско десет. Вместо това пет напиши едно десет. В съчет. със същ. номер. Протокол номер десет. Трамвай номер десет.

Дай пара̀ да се закачиш, дай десет да се откачиш. Разг. За досаден човек, натрапник, от когото мъчно можеш да се освободиш, ако се обърнеш за нещо към него.

— Друга (остар.) форма: дѐсят рус.

ДЕСЕТ

ДЕСЕТ- и десето-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се състои от десет еднакви части, който съдържа, има десет еднородни единици, напр.: десетгодишен, десетгодишна, десетдневка, десетмесечен, десетметров, десетпроцентов, десетсантиметров, десеттонен, десетчасов, десетгнезден, десетоок, десетоплоден, десетострунен, десетостъпен и др.

Списък на думите по буква