ДЕСЀТКА

ДЕСЀТКА ж. 1. Съвкупност от десет единици, група от десет еднородни предмета; десетица. Той ми изпращаше вече трета десетка от неговите тридесет книги с приказки. К. Кюлявков, СПП, 42. Четири десетки.. години съм ви познат като Славейков, но от по-напред съм бил Медникаров. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 88. Хитлеристите бяха само на няколко десетки метра. П. Вежинов, НС, 124. // Само мн. Голямо количество, голям брой от нещо. На масата му се трупаха десетки писма от цялото княжество и от Румелия. В. Геновска, СГ, 387. В друг филм героите се застрелваха десетки пъти и винаги оживяваха, за да започнат на екрана нови ужаси. Ив. Мирски, ПДЗ, 23. Засмял се старикът: "О, тя [елхата] е щастлива! / Стои на килим. Светлина я залива. / Край нея танцуват. И песен ечи. / А тя се оглежда в десетки очи." Цв. Ангилов, НП, 37.

2. Разг. Цифрата 10 (Х).

3. Разг. Превозно средство (трамвай, автобус) с номер десет; десетица, десеторка. Пътувам с десетката.До института може да се отиде с четворка или с десетка.

4. Карта за игра с десет знака; десетица, десеторка. Запасният подполковник.., разкри една след друга подхвърлените му карти и ококори очи: беше му дошла тройка от десетки. Д. Ангелов, ЖС, 31. Десетка каро. Спатия десетка. Гола десетка.

5. Работна или организационна единица, която се състои от десет човека или от десет семейства; десторка. Десетникът ръководи и отчита сеитбата в отделните стопанства, влизащи в неговата десетка. РД, 1950, бр. 241, 1. Село Бяла река,.. например е разделено на шест района, а всеки район — на десетки, с отделни политически отговорници. ОФ, 1950, бр. 1825, 1.

6. Остар. Войскова единица, която се състои от десет души; десетина2. Тия дружинки, направени най-често от земляци, в много случаи бяха нещо по-друго от десетката в общия строй на войската... Д. Талев, С II, 213-214. В долчинката близо до струпаната от дъждовете ограда,.., се изтягаха на сянка легистите от пета десетка на трета стотня. Ст. Дичев, ЗС I, 135. Българската войнишка организация са нагласява постепенно, като захваща от десетка. Десет десетки съставят една чета. НБ, 1876, бр. 6, 24.

— Друга форма: деся̀тка.

Списък на думите по буква