ДЕСНО

ДЕСНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който се отличава с политическа консервативност, напр.: деснонационалистически, десноопортюнистически, десносоциалистически.

2. Който се намира на дясната страна на нещо или се движи в посока надясно, напр.: деснофлангов, десновъртящ и др.

Списък на думите по буква