ДЕСОРБЍРАМ

ДЕСОРБЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Спец. За вещество — отделям вещества (газове или течности), които са били предварително адсорбирани или абсорбирани. Адсорбентите,.., трябва.. да притежават висока адсорбционна способност по отношение на ароматните въглеводороди, а също така леко да ги десорбират. М. Герасимов, ХН, 85. десорбирам се страд. Количеството на адсорбираните катиони е еквивалентно на десорбираните. Ако в даден момент почвата адсорбира два еквивалента водород, в същото време се десорбират два еквивалента калций. П. Боянов, П, 184.

— От лат. de‑ 'от‑, раз‑' + sorbeo 'смуча, поглъщам'.

Списък на думите по буква