ДЕСТРУ̀КЦИЯ

ДЕСТРУ̀КЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Нарушаване или разрушаване на нормалната структура, нормалния строеж на нещо. Процесът на термичното разлагане се прекратява в момента, когато се появява опасност от деструкция на новообразувалите се въглеводородни молекули. М. Герасимов, ХН, 206. Механична деструкция. Окислителна деструкция. Химическа деструкция на целулозата.

— От лат. destructio 'разрушаване'.

Списък на думите по буква