ДЕСУЛФУРА̀ЦИЯ

ДЕСУЛФУРА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Хим. Отстраняване, отделяне на сярата от съдържащи сяра органични съединения, обикн. с цел пречистването им; обезсеряване, десулфуриране. Десулфурацията на нефтени фракции се извършва в присъствие на катализатор.

— От де‑ + лат. sulfur ’сяра’.

Списък на думите по буква