ДЕТЕРГЀНТ

ДЕТЕРГЀНТ м. Спец. Водоразтворимо повърхностноактивно вещество, което взаимодейства с мазнините и ги задържа в суспензия, поради което се използва за създаване на почистващи препарати. Синтетични детергенти.

— От фр. détergent.

Списък на думите по буква