ДЕТЕРМИНА̀НТА

ДЕТЕРМИНА̀НТА ж. 1. Книж. Влияещ, определящ фактор; определител.

2. Обикн. мн. Биол. В теорията на А. Вайсман — особени частици, материални носители на наследствеността.

3. Мат. Спомагателен алгебричен израз за решаване на системи от линейни уравнения.

— От лат. determinans, ‑antis 'ограничаващ, определящ' през фр. déterminant.

Списък на думите по буква