ДЕТОРОЖДЀНИЕ

ДЕТОРОЖДЀНИЕ ср. Остар. Книж. Раждане на дете; раждане. Добро е, както казва Плутарх Хероней, да захванем първо от истото деторождение, което има голямо влияние на живота, но то е дело на една образована майка. У, 1870, бр. 1, 6.

— Рус. деторождение.

Списък на думите по буква