ДЀЦИМА

ДЀЦИМА ж. 1. Муз. Съставен интервал, образуван от терца и октава, включващ десет степени. На най-високия регистър със скокове в децими, .. и двойни октави отгоре надолу, .., първата цигулка подема вихрен танц. В. Йонова и др., Б (превод), 101.

2. Литер. Строфа от десет стиха, с точно определено римуване.

— Лат. decima 'десета'.

Списък на думите по буква